سوشال

من کیستم؟!!!

اواره ای در انتها ی شلوغی ذهن تو...

ولی انچه که فکر میکنی نیستم من!