سوشال

امسال جغرافیا مردود شدم خودم تعجب کردم با نمره 9.75

بی انصاف منو مردود کرد امروز صبح رفتم مدرسه تا ببینم میتونم تغییر رشته بدم. اقای ...

گفت: اگه بخواین میتونید اعتراض کنید از شانس خوب من دبیر جغرافیا امروز اومد صحبت کردیم...

تا برگه ی منو بیاره بهم نشون بده که کم گرفتم. قسمت پاسخ نامشو اورد من گفتم من جوابارو جلوی سوالات نوشتم بعدش مشخص شد که نمره ی من اشتباه ثبت شده .......

تا این که نمره ی درست شد به خاطر یه اشتباه که جوابارو تو پاسخ نامه ننوشتم!!

خدا به دادم رسید.

بله ما اینیم